مهندس عباسی سرپرست معاونت فنی و اجرایی شهرداری صدرا: آمادگی کامل ستاد مدیریت سفر شهرداری صدرا