برگزاری نشست مشترک مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا و مدیرکل فنی و حرفه ای استان