جناب آقای پرهام منفرد


مدیر امور توزیع برق صدرا

جناب آقای پرهام منفرد، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته تحصیلی برق با گرایش قدرت مدیریت امور توزیع برق صدرا را بر عهده دارند.

شرح وظایف ایشان در سمت مدیر امور توزیع برق صدرا به شرح زیر است:

 • برنامه ریزی و نظارت آن در برنامه تعمیر و نگهداری شبکه
 • برنامه ریزی و نظارت آن در برنامه بازسازی و اصلاح شبکه
 • برنامه ریزی و نظارت در فروش انشعاب و وصول مطالبات
 • برنامه ریزی و نظارت در توسعه شبکه
 • نظارت و کنترل در گردش کار فروش انشعاب و استعلامها
 • نظارت و کنترل در برنامه نگهداری از روشنایی معابر
 • برنامه ریزی و نظارت در امر آموزش و اجرای استفاده از لوازم ایمنی
 • بررسی و تحلیل آمار و عملکرد ماهیانه امور و ارسال به مراجع ذیربط در شرکت
 • نظارت بر عملکرد و گردش کار صحیح اداری و مالی امور
 • برنامه ریزی و نظارت بر کنترل و کاهش افت ولتاژ شبکه و تقلیل دائمی آن
 • برنامه ریزی و نظارت بر کاهش خاموشیها و اعمال روشهای مناسب بمنظور حداقل نمودن آنها
 • اجرای کلیه دستورالعملهای ابلاغی توسط شرکت و نظارت بر حسن اجرای آن توسط مسئولین
 • برنامه ریزی و نظارت بر گردش کار و فروش انشعابها براساس نرخهای قابل فروش وزارت نیرو
 • تهیه آمار و گزارشات لازم
 • بازنگری و بهبود مستمر فرایندها و وظایف در راستای اهداف سازمانی
 • رعایت اصول ، استانداردها و قوانین ایمنی
 • انجام سایر وظایف و امور محوله

ارتباط با آقای پرهام منفرد در شبکه های اجتماعی

فرم ارتباط با آقای پرهام منفرد